FCC 2018

 

Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến kiểm nghiệm thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm thực phẩm 2018 (Food Control Conference 2018 - FCC2018) dự kiến vào ngày 04-05/10/2018 với các nhóm chủ đề như sau:

  1. Hài hòa phương pháp thử kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
  2. Các phương pháp kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm
  3. Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong kiểm nghiệm thực phẩm
  4. Các hoạt động thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng trong kiểm nghiệm thực phẩm