FCC 2018

 

Liên hệ

Mọi chi tiết cụ thể, xin liên hệ với ban thư ký hội nghị. 

1. ThS. Vũ Thị Thu Hương 

Phòng Khoa học, Đào tạo và Chỉ đạo Tuyến

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.39335735 / 0936063692 

Email: hoinghikhkntp.2019@gmail.comvthuong01@gmail.com

2. TS. Trần Cao Sơn

Khoa Độc học và dị nguyên

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Địa chỉ: 65 Phạm Thận Duật, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.32262237 / 0988683282 

Email: sontc@nifc.gov.vn