Kế hoạch đào tạo

  • Thời gian đào tạo dự kiến: Vào tuần thứ hai của các tháng 4, 7, 10 khi đủ số học viên hoặc khi có yêu cầu.
  • Hình thức đào tạo: Trực tiếp
  • Địa điểm: Tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
TT Nội dung khóa học Thời gian khóa học (số ngày)
I Xác định các chỉ tiêu vi sinh trong thực phẩm  
1 Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí trong thực phẩm 4
Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc trong thực phẩm 6
Định lượng tổng số Coliform trong thực phẩm (TCVN 4882) 4
4 Định lượng E.coli trong thực phẩm (T CVN 6846) 5
5 Định lượng tụ cầu dương tính Coagulase trong thực phẩm (TCVN 4830-1) 5
Định lượng Bacillus cereus giả định trong thực phẩm (TCVN 4992) 
Định lượng C.perfringens trong thực phẩm (TCVN 4991) 
8 Phát hiện Salmonella trong thực phẩm (TCVN 10708-1) 
Định lượng Coliform, E.coli màng lọc trong nước (TCVN 6187-1) 4
10 Định lượng P.aeruginosa màng lọc trong nước TCVN8881:2011 4
11  Phương pháp định lượng vi khuẩn kỵ khí sinh H2S màng lọc TCVN 6191-2 4
12 Phương pháp định lượng Streptococcus feacalist màng lọc TCVN 6189-2 4
II  Xác định hàm lượng một số hoạt chất trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe  
13  Xác định hàm lượng collagen trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 5
14  Xác định hàm lượng acid amin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 5
15  Xác định hàm lượng glutathion trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
16  Xác định hàm lượng coenzyme q10 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
17  Xác định hàm lượng msm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
18  Xác định hàm lượng silymarin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
19  Xác định hàm lượng curcuminoid trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
20 Xác định hàm lượng flavonol trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
21  Xác định hàm lượng taurin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
22  Xác định hàm lượng lysin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
23  Xác định hàm lượng glucosamin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
III  Xác định hàm lượng một số chất cấm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe  
24  Xác định hàm lượng Phenformin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
25  Xác định hàm lượng Sibutramin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
26  Xác định hàm lượng Phenolphtalein trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
27  Xác định hàm lượng PDE5 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC  
28  Xác định hàm lượng Sildenafil trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
29 Xác định hàm lượng Tadalafil trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
30  Xác định hàm lượng Vardenafil trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
31  Xác định hàm lượng Corticoid trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng HPLC 4
IV  Xác định thành phần đa lượng của thực phẩm  
32  Xác định hàm lượng protein (đạm) trong bằng phương pháp Kjehdal 3
33  Xác định hàm lượng lipid (béo) bằng phương pháp Soxhlet 3
34  Xác định hàm lượng đường tổng, đường khử, carbohydrat bằng phương pháp chuẩn độ 4
V Xác định hàm lượng vitamin tan trong thực phẩm  
35 Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng HPLC 4
36  Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng LC-MS/MS 4
37  Xác định hàm lượng vitamin C bằng HPLC 3
38  Xác định hàm lượng vitamin A bằng HPLC hoặc LC-MS/MS  4
39  Xác định hàm lượng vitamin D bằng HPLC hoặc LC-MS/MS  4
40 Xác định hàm lượng vitamin E bằng HPLC hoặc LC-MS/MS  4
41  Xác định đồng thời vitamin A, D, E bằng LC-MS/MS  4
42  Xác định hàm lượng vitamin K1 bằng LC-MS/MS  4
43  Xác định hàm lượng vitamin K2 (MK-4 và MK-7) bằng LC-MS/MS  4
44  Xác định đồng thời vitamin K1, K2 bằng LC-MS/MS  4
45  Xác định hàm lượng beta-carotein bằng LC-MS/MS  4
VI Xác định hàm lượng phụ gia thực phẩm  
46 Xác định hàm lượng aspartam bằng HPLC  3
47 Xác định hàm lượng acesulfame K bằng HPLC 3
48 Xác định hàm lượng saccharin bằng HPLC 3
49 Xác định hàm lượng benzoat bằng HPLC 3
50 Xác định hàm lượng sorbat bằng HPLC 3
51 Xác định đồng thời Aspartam, acesulfam K, saccharin, benzoat, sorbat bằng HPLC 4
52 Xác định phẩm màu thực phẩm bằng HPLC 4
53 Xác định hàm lượng cyclamat bằng HPLC  3
54 Đào tạo sử dụng test kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm  1
VII Xác định hàm lượng kim loại vi khoáng trong thực phẩm, nước  
55 Xác định hàm lượng Pb trong thực phẩm bằng GF-AAS  4
56 Xác định hàm lượng Cd trong thực phẩm bằng GF-AAS  4
57 Xác định hàm lượng As trong thực phẩm bằng HVG-AAS  4
58 Xác định hàm lượng Hg trong thực phẩm bằng HVG-AAS  4
59 Xác định hàm lượng Pb, Cd trong thực phẩm bằng GF-AAS  5
60 Xác định hàm lượng Pb, Cd, As, Hg trong thực phẩm bằng AAS  6
61 Xác định hàm lượng Pb, Cd, As, Hg trong thực phẩm bằng ICP-MS  4
62 Xác định hàm lượng Iod trong thực phẩm bằng ICP-MS  4
63 Xác định hàm lượng Nitrat, Nitrit trong thực phẩm bằng IC  4
64 Xác định hàm lượng Nitrat, Nitrit trong nước bằng UV-Vis  3
65 Xác định hàm lượng Fe trong nước bằng UV-Vis  3
66 Xác định hàm lượng Chỉ số pecmanganate trong nước bằng chuẩn độ  2
67 Xác định hàm lượng độ cứng trong nước bằng chuẩn độ  2
VIII  Xác định chỉ tiêu Hóa lý trong sản phẩm đồ uống có cồn  
 68 Xác định chỉ tiêu Hoá lý của các sản phẩm đồ uống có cồn (hàm lượng etanol, methanol, acetaldehyde, rượu bậc cao, ethyl acetate,diacetyl, furfurol)  4
IX Xác định hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm   
69  Xác định hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm  4
70 Xác định hóa chất bảo vệ thực vật trong nước  4
X Xác định kháng sinh hormon trong thực phẩm   
71 Xác định hormone nhóm beta-agonist trong thực phẩm   4
72 Xác định kháng sinh nhóm phenicol trong thực phẩm  4
73 Xác định kháng sinh nhóm tetracycline trong thực phẩm  4
74 Xác định kháng sinh nhóm aminoglycosides trong thực phẩm   4
XI Xác định độc tố vi nấm trong thực phẩm  
75 Xác định độc tố vi nấm Fumonisin trong thực phẩm  4
76 Xác định độc tố vi nấm Zearalenone trong thực phẩm  4
77 Xác định độc tố vi nấm Deoxynivalenol trong thực phẩm  4
78 Xác định độc tố vi nấm Aflatoxin B1,B2,G1,G2 trong thực phẩm  4
79 Xác định độc tố vi nấm Ochratoxin A trong thực phẩm  4
XII Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm  
80 Xây dựng PTN phù hợp theo yêu cầu TCVN ISO/IEC 17025 4
81 Nhận thức về TCVN ISO/IEC 17025 1
82 Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN 1
83 Đánh giá nội bộ PTN 3
84 Kỹ năng cán bộ quản lý PTN 2
85 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm 3
86 Quản lý rủi ro PTN 2
87 Hướng dẫn thẩm định và xác định độ không đảm bảo đo của phương pháp hóa học 3
88 Hướng dẫn thẩm định và xác định độ không đảm bảo đo của phương pháp Vi sinh 3
XIII Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 22000:2018  
89 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 22000:2018 2
XIV Kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị trong phòng thí nghiệm  
90 Kiểm tra, hiệu chuẩn cân Xác định, cân kỹ thuật 3
91 Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong PTN (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, tủ sấy, lò nung...) 4
92 Kiểm tra dụng cụ đo thể tích thí nghiệm (pipet thủy tinh, micropipet, buret, dispensor) 3
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795630
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2443
  • Đang Online105