Xác định nhóm các chỉ tiêu vi sinh vật trong thực phẩm

Số TT Mã lớp Nội dung khóa đào tạo Số ngày Thời gian triển khai
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
NHÓM 1: XÁC ĐỊNH NHÓM CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM
1 M01 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp vi sinh trong thực phẩm -  Áp dụng cho phương pháp tiêu chuẩn 5       x x         x x  
2 M02 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp vi sinh trong thực phẩm - Áp dụng cho phương pháp không tiêu chuẩn 5       x x         x x  
3 M03 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp vi sinh trong nước và tính độ không đảm bảo đo 5       x x         x x  
4 M04 Bảo quản, hoạt hóa chủng chuẩn và kiểm tra hiệu năng môi trường 3       x x         x x  
5 M05 Tính độ không đảm bảo đo của phương pháp vi sinh trong thực
phẩm theo ISO 19036:2019
3       x x         x x  
6 M06 Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí trong thực phẩm theo TCVN 4884-1,2:2015 3   x x         x x      
7 M07 Định lượng tổng số nấm men -nấm mốc theo TCVN 8275-2:210 5           x x          
8 M08 Định lượng nhanh nấm men - nấm mốc bằng đĩa 3M theo AOAC2014.05 3           x x          
9 M09 Định lượng Coliform tổng số trong thực phẩm theo TCVN 6848:2007 3   x x     x x          
10 M10 Định lượng E. coli trong thực phẩm theo TCVN 7924-2:2008 3   x x         x x      
11 M11 Phát hiện và định lượng Coliform tổng số trong thực phẩm TCVN 4882:2007 3   x x         x x      
12 M12 Phát hiện và định lượng E. coli trong thực phẩm theo TCVN 6846:2007 3   x x         x x      
13 M13 Phát hiện và định lượng nhanh E. coli/Coliform tổng số trên đĩa 3M theo AOAC2018.13 3               x x      
14 M14 Định lượng Clostridium perfringens trong thực phẩm theo TCVN 4991:2005 4           x x   x      
15 M15 Định lượng Bacillus cereus trong thực phẩm theo TCVN 4992:2005 3           x x   x      
16 M16 Định lượng Staphylococci dương tính coagulase trong thực phẩm theo TCVN 4830-1:2005 4           x x   x      
17 M17 Phát hiện và định lượng Staphylococci dương tính coagulase trong thực phẩm TCVN 4830-3:2005 4             x x        
18 M18 Định lượng Staphylococcus aureus trong thực thẩm theo phương pháp FDA - BAM CHAPTER 12 4             x x        
19 M19 Phát hiện Salmonella spp. trong thực phẩm theo TCVN 10780-1:2017 4   x x           x      
20 M20 Định lượng Enterobacteriaceae trong thực phẩm theo ISO 21528-2:2017  3           x x   x      
21 M21 Định lượng Listeria monocytogenes trong thực phẩm theo ISO 11290-2:2017 3           x x   x      
22 M22 Phát hiện Vibrio cholerae – Vibrio parahaemolyticus trong thực phẩm theo ISO 21872-1:2017 3   x x           x      
23 M23 Định lượng Coliform và E. coli trong nước theo TCVN 6187-1:2019 3   x x     x x   x      
24 M24 Định lượng Coliform và E. coli trong nước theo TCVN 6187-2:1996 và ISO 9308-2:2014 3           x x   x      
25 M25 Định lượng Pseudomonas aeruginosa trong nước theo ISO 16266 (TCVN 8881) 3           x x   x      
26 M26 Định lượng Streptococcus faecalis trong nước theo TCVN 6189-2:2009 3           x x   x      
27 M27 Định lượng Clostridium perfringens trong nước theo ISO 14189:2013 4           x x   x      
28 M28 Định lượng Staphylococcus aureus trong nước theo phương pháp SMEWW 9213B:2017 3             x x        
29 M29 Định lượng Coliform chịu nhiệt trong nước theo phương pháp SMEWW 9222D:2017 3             x x        
Ghi chú: dấu "x" là có thể đào tạo tất cả các ngày trong tháng trừ thứ bảy và chủ nhật
VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập1923521
  • Hàng tháng2174
  • Hôm nay134
  • Đang Online11