Bộ Khoa học và Công nghệ

THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 2795/TÐC-ÐL 29/09/2022 Giy chng nhn đăng ký cung cp dch v kim đnh, hiu chun, th nghim phương tin đo, chun đo lưng ngày 29/9/2022
2 2550/TÐC-HCHQ 12/09/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng giám đnh s 2550/TĐC-HCHQ ngày 12/9/2022
3 1935/TDC-HCHQ 15/07/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim s 1935/TDC-HCHQ ngày 17/11/2021
4 155/TÐC-HCHQ 17/01/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng chng h thng qun lý ATTP ISO 22000 và chng nhn sn phm hàng hóa ngày 17/01/2022
5 3389/TÐC-HCHQ 17/11/2021 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim b sung s 3389/TĐC-HCHQ ngày 17/11/2021
6 1850/TÐC-HCHQ 16/06/2021 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim s 1850/TĐC-HCHQ ngày 16/6/2021
7 1506/TÐC-HCHQ 24/05/2021 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim b sung ngày 24/5/2021
8 802/TÐC-HCHQ 23/03/2021 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim s 802/TĐC-HCHQ ngày 23/3/2021
9 4304/TÐC-HCHQ 21/12/2020 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim s 4304/TĐC-HCHQ ngày 21/12/2020
10 2515/TÐC-HCHQ 07/08/2020 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim - NĐ 107 (b sung) ngày 07/08/2020
11 1107/TÐC-HCHQ 16/04/2020 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim - NĐ 107 (b sung) ngày 16/04/2020
12 911/TÐC-HCHQ 30/03/2020 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim - NĐ 107 (b sung) ngày 30/03/2020
13 455/TÐC-HCHQ 25/02/2020 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim - NĐ 107 (b sung) ngày 25/02/2020
14 2780/TÐC-HCHQ 09/09/2019 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim - NĐ 107 (b sung) ngày 09/09/2019
15 2396/TÐC-HCHQ 08/08/2019 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim - NĐ 107 (b sung) ngày 08/08/2019
16 2106/TÐC-HCHQ 18/07/2019 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim - NĐ 107 (b sung) ngày 18/07/2019
17 1823/TÐC-HCHQ & 1366/TÐC-HCHQ 25/06/2019 Giy chng nhn đăng ký hot đng giám đnh - NĐ 107 ngày 25/06/2019 & ngày 11/5/2020
18 1085/TÐC-HCHQ 19/04/2019 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim - NĐ 107 ngày 19/4/2019
19 A-1363 06/06/2018 Giy chng nhn đăng ký lĩnh vc hot đng khoa hc công ngh
20 3838/QÐ-BKHCN 29/12/2017 Giy chng nhn phòng thí nghim đ điu kin nghiên cu v sinh vt biến đi gen ngày 29/12/2017