Bộ Khoa học và Công nghệ

THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 360/TÐC-HCHQ 29/01/2024 Giy chng nhn đăng ký hot đng hot đng th nghim s 360/TĐC-HCHQ ngày 29/01/2024
2 3663/TÐC-HCHQ 06/11/2023 Giy chng nhn đăng ký hot đng hot đng th nghim s 3663/TĐC-HCHQ ngày 06/11/2023
3 3646/TÐC-HCHQ 03/11/2023 Giy chng nhn đăng ký hot đng giám đnh s 3646/TĐC-HCHQ ngày 03/11/2023
4 1368/TÐC-HCHQ 12/05/2023 Giy chng nhn đăng ký hot đng giám đnh s 1368/TĐC-HCHQ ngày 12/5/2023
5 1267/TÐC-HCHQ 04/05/2023 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim
6 586/QD-VPCNCL 13/04/2023 Quyết đnh v vic công nhn m rng phòng thí nghim
7 528/TÐC-HCHQ 06/03/2023 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim b sung ln 1
8 3202/TÐC-HCHQ 08/11/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim
9 2795/TÐC-ÐL 29/09/2022 Giy chng nhn đăng ký cung cp dch v kim đnh, hiu chun, th nghim phương tin đo, chun đo lưng
10 2550/TÐC-HCHQ 12/09/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng giám đnh s 2550/TĐC-HCHQ ngày 12/9/2022
11 155/TÐC-HCHQ 17/01/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng chng h thng qun lý ATTP ISO 22000 và chng nhn sn phm hàng hóa ngày 17/01/2022
12 1823/TÐC-HCHQ & 1366/TÐC-HCHQ 25/06/2019 Giy chng nhn đăng ký hot đng giám đnh - NĐ 107 ngày 25/06/2019 & ngày 11/5/2020
13 A-1363 06/06/2018 Giy chng nhn đăng ký lĩnh vc hot đng khoa hc công ngh
14 3838/QÐ-BKHCN 29/12/2017 Giy chng nhn phòng thí nghim đ điu kin nghiên cu v sinh vt biến đi gen ngày 29/12/2017