FCC 2024

 

Các mốc thời gian quan trọng ↓

 

30/1/2024

Thông báo số 1

30/4/2024

- Thời hạn đăng ký gửi bài
- Thời hạn đề xuất nội dung báo cáo

30/5/2024

Thông báo số 2

30/6/2024

Thời hạn nộp bài

15/9/2024

- Thông báo chấp nhận bài viết
- Thông báo chấp nhận diễn giả

30/9/2024

- Thời hạn nộp bài thuyết trình PowerPoint
- Thời hạn nộp báo cáo Poster
- Thời hạn đăng ký tham dự hội nghị

24-25/10/2024

Thời gian diễn ra hội nghị