THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 3202/TÐC-HCHQ 08/11/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim
2 2795/TÐC-ÐL 29/09/2022 Giy chng nhn đăng ký cung cp dch v kim đnh, hiu chun, th nghim phương tin đo, chun đo lưng ngày 29/9/2022
3 2550/TÐC-HCHQ 12/09/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng giám đnh s 2550/TĐC-HCHQ ngày 12/9/2022
4 155/TÐC-HCHQ 17/01/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng chng h thng qun lý ATTP ISO 22000 và chng nhn sn phm hàng hóa ngày 17/01/2022
5 1823/TÐC-HCHQ & 1366/TÐC-HCHQ 25/06/2019 Giy chng nhn đăng ký hot đng giám đnh - NĐ 107 ngày 25/06/2019 & ngày 11/5/2020
6 A-1363 06/06/2018 Giy chng nhn đăng ký lĩnh vc hot đng khoa hc công ngh
7 3838/QÐ-BKHCN 29/12/2017 Giy chng nhn phòng thí nghim đ điu kin nghiên cu v sinh vt biến đi gen ngày 29/12/2017