FCC 2022

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM 2022

 

Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và trao đổi khoa học liên quan đến thực phẩm và kiểm nghiệm thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm 2022 (FCC2022) dự kiến từ ngày 20-21/10/2022 với các nhóm chủ đề như sau:

 Các chủ đề chính của Hội thảo:

  • Các phương pháp kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực hóa học và vi sinh;
  • Đánh giá nguy cơ về hóa chất và vi sinh vật trong thực phẩm;
  • Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong kiểm nghiệm thực phẩm;
  • Các hoạt động so sánh liên phòng trong kiểm nghiệm thực phẩm.