FCC 2022

Nội dung Lệ phí tham dự hội thảo 
Tham dự Hội nghị khoa học FCC2022 Miễn phí
Đăng bài trên Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm Miễn phí