FCC 2024

Nội dung Lệ phí tham dự hội thảo 
Tham dự Hội nghị khoa học FCC2024 Miễn phí
Đăng bài trên Tạp chí Kiểm nghiệm và An toàn thực phẩm Miễn phí