FCC 2019

 

Các mốc thời gian quan trọng:

 Thời hạn nộp bài tóm tắt 31/5/2019 
 Thời hạn nộp bài toàn văn 30/6/2019
 Thời hạn phản hồi kết quả bài toàn văn 31/8/2019
 Thời hạn đăng ký tham dự hội nghị 30/9/2019
 Thời gian diễn ra hội nghị 07/11/2019