FCC 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

PRELIMINARY AGENDA

Địa điểm: Khách sạn La Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội

Location: La Thanh Hotel – 226 Van Phuc street, Ba Dinh district, Ha Noi

Thời gian

Time

Nội dung

Content

Thực hiện

Responsibility

Phiên toàn thể (13:00-15:00)                        Plenary session (13:00-15:00)

- Khai mạc

- Opening session

Ministry of Health

VFA & NIFC

- Vai trò của Kiểm nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm

- The role of Testing in Food Inspection activities

Dr. Nguyen Van Nhien Ministry of Health Inspectorate

- Sàng lọc hợp chất chưa biết trong thực phẩm

- Screening of unknown compounds in food

Dr. Ming-Chih Fang

AOAC Taiwan Section/ National Taiwan Ocean University

- Giải trình tự, định danh vi sinh vật

- Microbial Next Generation Sequencing for Identification

Dr. Chai LC

University of Malaya, Malaysia

Phiên khoa học (15:00-17:15)           Scientific session (15:00-17:15)

- Báo cáo khoa học

- Scientific presentations

TBD

Phiên đào tạo (15:00-17:15)             Training session (15:00-17:15)

Hội trường E2 nhà E                                    Hall E2 – Building E

- Thực hành phòng thí nghiệm tốt

- Good laboratory practices

Mr. Rajesh Girdhar

Analytical Research & Services at Abbott Nutrition

Poster (13:00-17:15)                          Poster (13:00-17:15)

- Kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm soát chất lượng

- Food safety testing and quality control

NIFC

Bế mạc (17:15-17:30)                        Closing (17:15-17:30)

- Kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm soát chất lượng

- Food safety testing and quality control

VFA & NIFC

Tiệc chiêu đãi (17:30-21:00)             Gala dinner (17:30-21:00)    

- Kính mời các đại biểu tham dự tiệc chiêu đãi

- Open for all participants

VFA & NIFC