Các chương trình thử nghiệm thành thạo quý II năm 2023

Kính gửi: Quí phòng thử nghiệm!

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo quý II năm 2023, các đơn vị có nhu cầu tham gia có thể tham khảo chi tiết trong các mục dưới đây:

Nước/đồ uống/rượu/bia/cồn

Sữa/sản phẩm dinh dưỡng công thức

Thức ăn chăn nuôi

Thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thịt và sản phẩm thịt/thủy sản và sản phẩm thủy sản

Ngũ cốc, kẹo, chè, gia vị, đồ hộp

 

Quí đơn vị quan tâm đến các chương trình trên vui lòng đăng ký tại Phiếu đăng ký đính kèm tại đây.

Trân trọng thông tin./.

 Nước, đồ uống, rượu, bia, cồn

1. Xác định kim loại nặng: Pb, Cd, As, Hg, Sn, Sb, Cu, Fe, Zn, Cr, Se trong nước uống đóng chai
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

2. Xác định Anion: F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42- trong nước uống đóng chai
Phí tham gia:          2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

3. Xác định Anion: Fluorid (F-), Nitrat (NO3- tính theo N), Nitrit (NO2- tính theo N), Chloride (Cl-), Sunphat (SO42-), Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) trong nước sạch
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

4. Xác định hàm lượng Methanol, Ethanol, Isopropanol trong cồn, dung dịch sát khuẩn
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

5. Xác định Độ cồn, methanol, ester, aldehyd, Furfural, Rượu bậc cao (Theo Metyl-2-propanol-1) trong rượu mạnh
Phí tham gia:          2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

6. Xác định Ethanol, methanol trong rượu vang
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

7. Xác định Ethanol, Diacetyl, Độ đắng, acid, hàm lượng chất hòa tan ban đầu trong bia
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

8. Định lượng theo kỹ thuật CFU: Escherichia coli, Coliforms trong nước uống đóng chai
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

9. Định lượng: Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Escherichia Coli, Coliforms, Enterobacteria  trong bia
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

10. Định tính Salmonella spp  trong nước
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
11. Định lượng Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Escherichia Coli, Coliforms trong nước sản xuất
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
12. Định lượng Staphylococus aureus trong nước ăn uống
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

Sữa và sản phẩm dinh dưỡng công thức

1. Xác định: pH, Tỷ trọng, Tro tổng số, Chất khô tổng số, protein, lipid, Độ acid trong sữa dạng lỏng
Phí tham gia:         3,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
2. Xác định: Độ ẩm, Protein, Lipid, Đường tổng, Tro tổng số trong sữa bột
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
3. Xác định Kháng sinh nhóm Tetracycline: Tetracycline,Chlortetracycline, Oxytetracycline trong sữa dạng lỏng
Phí tham gia:         3,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
4. Xác định hàm lượng Vitamin: A, C, D, E trong sản phẩm dinh dưỡng công thức
Phí tham gia:         3,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

Nền mẫu thức ăn chăn nuôi

1. Xác định: Độ ẩm, Tro tổng số, Protein, Lipid, Canxi, Phospho trong thức ăn chăn nuôi
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
2. Xác định hàm lượng Melamine trong thức ăn chăn nuôi
Phí tham gia:         3,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
3. Định lượng tổng số nấm men – nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi
Phí tham gia:        2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

1. Xác định hàm lượng: Lysine trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
2. Xác định hàm lượng Silymarin trong thực phẩm chức năng
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
3. Xác định hàm lượng: Kim loại nặng Pb, Cd, As, Hg trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Phí tham gia:         3,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
4. Xác định Tổng số nấm men-nấm mốc trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
5. Định lượng Bacillus cereus trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
6. Định lượng Clostridium perfringens trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

Thịt và sản phẩm thịt/ thủy sản và sản phẩm thủy sản

1. Xác định: Pb, Cd, As, Hg trong thịt và sản phẩm thịt
Phí tham gia:        2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
2. Xác định: Protein, Lipid, Muối, Độ ẩm trong thịt và sản phẩm thịt
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
3. Xác định: Pb, Cd, As, Hg trong thủy sản và sản phẩm thủy sản
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
4. Xác định hàm lượng: Kháng sinh nhóm phenicol: Chloramphenicol, Florfenicol trong thủy sản và sản phẩm thủy sản
Phí tham gia:         3,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
5. Xác định hàm lượng: Chất cấm Malachite green, Leuco Malachite green trong thủy sản và sản phẩm thủy sản
Phí tham gia:         3,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
6. Định lượng theo kỹ thuật CFU: Tổng số VSV hiếu khí, Escherichia coli, Salmonella trong thịt và sản phẩm thịt
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
7. Định tính Salmonella spp trong thủy sản
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
8. Định lượng: Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Escherichia Coli, Coliforms, Enterobacteria trong thủy sản
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
9. Định tính Vibrio cholera trong thủy sản
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

Thực phẩm chung: ngũ cốc, kẹo, chè, gia vị, đồ hộp

1. Xác định: Độ ẩm, Tro tổng số, Protein, Lipid trong ngũ cốc
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
2. Xác định: Độ ẩm, Tro tổng số, Đường tổng số (tính theo Sacaroza) trong kẹo
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
3. Xác định hàm lượng: Cafein, Polyphenol tổng số, Xơ thô, Tanin, Catechin tổng số trong chè
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 05/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
4. Xác định Tro tổng số, Tro tan trong nước, Tro không tan trong nước, Tro không tan trong acid, Độ kiềm của tro tan trong nước (tính theo KOH), Hao hụt khối lượng, Chất chiết trong chè
Phí tham gia:         2,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
5. Xác định hàm lượng: Rhodamine B trong tương ớt
Phí tham gia:         3,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
6. Xác định hàm lượng: Tro tổng số, Độ ẩm, Protein, Lipid, Muối trong thực phẩm đóng hộp
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
7. Xác định hàm lượng: Iod trong gia vị mặn
Phí tham gia:         1,500,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 06/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.
8. Định lượng Bacillus cereus trong thực phẩm 
Phí tham gia:         2,000,000 VNĐ
Thời gian dự kiến: 04/2023
Phòng thí nghiệm tham gia nhấn vào Đăng ký.

 

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập1888929
  • Hàng tháng4910
  • Hôm nay2257
  • Đang Online12