Kế hoạch, Vật tư và Công nghệ thông tin

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch, Vật tư và Công nghệ thông tin là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch, tổng hợp và điều phối các hoạt động theo kế hoạch và chương trình được Bộ Y tế duyệt và Viện trưởng phê duyệt hàng năm. Theo dõi giám sát, thực hiện các hoạt động về kế hoạch, vật tư và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện. Cung ứng, quản lý tài sản, vật tư, hóa chất, thiết bị phục vụ các hoạt động của Viện. Thiết lập, theo dõi, kiểm tra, giám sát, bảo trì và nâng cấp lĩnh vực liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin của Viện bao gồm phần cứng, phần mềm, cổng thông tin điện tử.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác kế hoạch:

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc viện đề xuất mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Viện trên cơ sở đánh giá, thống kê hàng năm, từ đó đưa kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng năm của Viện.    

- Làm đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch và quy hoạch phát triển tổng thể của Viện.

- Làm đầu mối điều phối việc thực hiện và giám sát tiến độ thực hiện chung các chương trình, dự án của Viện.

- Xây dựng quy định các biểu mẫu lập kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc áp dụng biểu mẫu thống nhất trong toàn Viện theo phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Giám sát việc triển khai hoạt động của các đơn vị thuộc Viện.

2.2. Công tác tổng hợp:

- Làm đầu mối tổng hợp và trình lãnh đạo Viện về các chương trình hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, Chương trình mục tiêu quốc gia nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm và hệ thống cảnh báo nguy cơ về an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Làm đầu mối tổng hợp báo cáo kế hoạch hoạt động của Viện, theo dõi từng nguồn kinh phí và giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc Viện.

- Làm đầu mối tổng hợp và quản lý các chương trình, dự án của Viện.

- Tổng hợp và hoàn thiện báo cáo các hoạt động chung của Viện hàng quý, hàng năm trình Viện trưởng phê duyệt và nộp báo cáo Bộ Y tế.

- Tổng hợp báo cáo việc triển khai hoạt động của các đơn vị thuộc Viện.

2.3. Công tác vật tư:

- Lập dự trù, kế hoạch, tổ chức đầu thầu, mua sắm, cung ứng, quản lý tài sản, vật tư, hóa chất hàng năm của Viện theo kế hoạch được duyệt đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại và đúng quy định.

- Làm đầu mối xây dựng định mức tiêu hao vật tư, hóa chất trình Lãnh đạo Viện phê duyệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, hiệu quả theo quy định của Nhà nước.

- Cung cấp văn phòng phẩm (giấy In Phiếu kết quả và thông báo kết quả, tem niêm phong, đổ mực in, túi đựng mẫu có in logo và thông tin cần thiết) theo yêu cầu của các đơn vị trong Viện đã được Lãnh đạo Viện phê duyệt theo quy định.

- Quản lý kho hóa chất, vật tư của Viện.

2.4 Công tác trang thiết bị:

- Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thanh lý thiết bị kiểm nghiệm căn cứ vào nhu cầu hàng năm của các đơn vị thuộc Viện.

- Tổ chức đầu thầu, mua sắm, cung ứng thiết bị kiểm nghiệm hàng năm của Viện theo kế hoạch được duyệt đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại và đúng quy định.

- Giám sát việc lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy móc, trang thiết bị kiểm nghiệm và trang thiết bị khác của Viện.

- Giám sát các quy định về vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa và kỹ thuật an toàn sử dụng máy và các thiết bị thông dụng của các đơn vị thuộc Viện.

- Đầu mối tiếp nhận các yêu cầu sữa chữa thiết bị từ các khoa/phòng thuộc Viện. Theo dõi quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị và liên hệ với nhà cung cấp vật tư tiêu hao thay thế, sửa chữa thiết bị.

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Viện về hiệu quả sử dụng trang thiết bị và hoạt động kiểm tra, hiệu chuẩn trang thiết bị.

- Tổ chức thực hiện việc tổng kiểm kê hàng năm, kiểm tra định kỳ, đột xuất  và đánh giá, báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản trang thiết bị kiểm nghiệm, trang thiết bị thông dụng và phương tiện của các đơn vị thuộc Viện.

- Làm đầu mối xây dựng định mức khấu hao thiết bị kiểm nghiệm và vật tư thiết bị thông dụng trình Lãnh đạo Viện phê duyệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, hiệu quả theo quy định của Nhà nước.

- Lập dự trù, kế hoạch  và tổ chức mua sắm, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thanh lý tài sản cố định và thiết bị văn phòng căn cứ vào nhu cầu hàng năm của các đơn vị thuộc Viện.

- Theo dõi quá trình sữa chữa, bảo dưỡng xe ô tô

2.5. Công tác công nghệ thông tin:

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin của Viện bao gồm thiết bị phần cứng, phần mềm, website, hệ thống mạng LAN, Internet.

- Xây dựng, quản lý và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác của Viện (quản trị  hệ thống mạng, quản trị website, quản trị  hệ thống phần mềm).

- Lập dự trù, kế hoạch và tổ chức mua sắm, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin theo yêu cầu của các đơn vị trong Viện.

- Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, phần mềm liên quan đến công nghệ thông tin.

- Khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ thống mạng, cổng thông tin điện tử, phần mềm.

2.6. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các bộ phận:

- Kế hoạch, tổng hợp;

- Vật tư,

- Trang thiết bị;        

- Công nghệ thông tin.

3.2. Lãnh đạo:

Thông tin liên hệ:

Cao Đăng Năng, Phụ trách phòng

Email: khvt@nifc.gov.vn

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790647
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay628
  • Đang Online12