Tổ chức - Hành chính

1. Chức năng:

 Là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng quản lý các nội dung về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và chế độ chính sách, thi đua khen thưởng và kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác pháp chế; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác hậu cần phục vụ các hoạt động của Viện.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu giúp Viện trưởng lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện, trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác tuyển dụng; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức Lãnh đạo theo thẩm quyền. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ và quản lý hồ sơ lý lịch, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Y tế với mọi thành viên của Viện.

- Làm đầu mối dự thảo chức năng nhiệm vụ, xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các trung tâm, khoa, phòng trong Viện, trình Viện trưởng xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của Viện.Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật.

- Làm đầu mối đề xuất kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực nhân sự thuộc Viện phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển Viện.

- Làm đầu mối đưa ra các tiêu chí đánh giá nhân sự hàng tháng, hàng quý và hàng năm để làm căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng và đánh giá năng lực nhân sự thuộc Viện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động để đề xuất với Viện trưởng xem xét giải quyết.

2.2. Công tác hành chính:

a. Quản lý công văn hành chính và con dấu:

- Thực hiện quản lý văn bản đến: Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; Trình, chuyển giao văn bản đến; Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến; Lưu Văn bản đến.

- Thực hiện quản lý văn bản đi: Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Trình Lãnh đạo Viện phê duyệt văn bản; Ghi số và ngày, tháng, năm của văn bản; Đăng ký văn bản đi; Nhân bản, đóng dấu cơ quan và dấu mức độ mật, khẩn; Làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi, theo dõi kiểm tra nơi nhận và người giải quyết đề xuất thực hiện; Lưu văn bản đi.

- Đăng ký, quản lý văn bản, tài liệu có nội dung mang bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là văn bản mật) theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước và theo hướng dẫn của Thủ tục Quản lý thông tin.

- Làm đầu mối soạn thảo các quyết định cử công chức, viên chức và người lao động đi công tác và các văn bản thuộc lĩnh vực của phòng trình Viện trưởng phê duyệt.

- Quản lý sử dụng con dấu của Viện theo đúng quy định của pháp luật.

- Cấp phát giấy giới thiệu và công lệnh đi công tác cho công chức, viên chức, người lao động của Viện theo đúng quy định hiện hành.

- Theo dõi, trả kết quả kiểm nghiệm, đăng ký và thông báo nhập khẩu cho khách hàng.

b. Quản lý, sử dụng xe ô tô công:

- Tổ chức quản lý, bảo dưỡng, bảo trì, mua bảo hiểm và đăng kiểm xe ô tô công theo đúng quy định.

- Sắp xếp lịch, điều động xe ô tô đi công tác theo quy định đảm bảo an toàn và tiết kiệm xăng dầu.

- Thực hiện việc đón, đưa lãnh đạo và viên chức, lao động của Viện đi công tác đáp ứng yêu cầu hoạt động chung của Viện.

2.3. Công tác quản trị:

- Quản lý đất đai, nhà cửa, kho tàng, tài sản, phương tiện làm việc. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xây mới, sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của Viện theo quy định.

- Đảm bảo cung cấp, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng hệ thống nước sạch, điện, thang máy, dịch vụ bảo vệ và xử lý rác thải, nước thải, khí thải đảm bảo vệ sinh chung của Viện.

- Quản lý, sử dụng, bảo quản phòng họp, hội trường của Viện đáp ứng phục vụ các buổi họp, hội thảo, hội nghị. Quản lý phòng làm việc của Lãnh đạo Viện.

- Kiểm tra và đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động (cung cấp trang thiết bị, vật tư tiêu hao cần thiết), an toàn cháy nổ trong toàn Viện, tổ chức đào tạo việc phòng cháy chữa cháy theo quy định chung của Nhà nước. 

- Công tác bảo vệ an ninh trật tự của Viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, lễ tân, khánh tiết, phục vụ hội nghị, hội thảo của Viện, công tác khánh tiết trong các ngày lễ, ngày Tết, hiếu hỷ theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện:

+ Chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết phục vụ hội họp và những yêu cầu cụ thể để thực hiện nhiệm vụ lễ tân đón tiếp khách đến làm việc với lãnh đạo Viện.

+ Quản lý các vật dụng phục vụ lễ tân: cốc, chén, đĩa, máy đun nước trong phòng họp, hội trường.

- Tiến hành chỉnh trang cảnh quan quanh khu vực sân chung của Viện: cây, hoa, ngoại cảnh.

2.4. Công tác đoàn thể:

- Quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Thường trực giúp Đảng uỷ trong công tác Đảng.

- Thường trực các Ban: Vì sự tiến bộ phụ nữ, Bình đẳng giới, Quốc phòng – an ninh, Phòng chống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn của Viện.

2.5. Nhiệm vụ khác:

- Thực hiện công tác pháp chế.

- Làm đầu mối đảm bảo công tác y tế cơ quan.

- Làm đầu mối cung cấp đồng phục cho CCVCNLĐ làm chuyên môn và CCVCNLĐ toàn Viện theo quy định.

- Làm đầu mối xây dựng kế hoạch, báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thực hiện công tác đào tạo an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động theo quy định chung của Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các bộ phận:

- Tổ chức cán bộ

- Hành chính

- Quản trị

3.2. Lãnh đạo phòng:

Thông tin liên hệ:

CN. Nguyễn Kiều Lâm, Trưởng phòng

Email: tchcvkn@gmail.com

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4795387
  • Hàng tháng2303
  • Hôm nay2207
  • Đang Online18