Tài chính - Kế toán

1. Chức năng:

Phòng Tài chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng quản lý công tác tài chính, kế toán của đơn vị, đảm bảo mọi hoạt động thu – chi, thanh quyết toán và quản lý vật tư tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Quản lý tài chính, ngân sách:

- Quản lý chặt chẽ toàn bộ nguồn tài chính, ngân sách của Viện từ khâu lập kế hoạch dự toán quyết toán theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

+ Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được cấp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp.

+ Các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách hàng năm theo đúng quy định của Nhà nước. Triển khai việc sử dụng các nguồn kinh phí một cách tiết kiệm, hiệu quả nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời hoạt động chung của Viện.

- Quản lý, theo dõi công tác tài chính đối với các hoạt động thu phí, lệ phí, các hoạt động sản xuất dịch vụ liên kết liên doanh (nếu có) và các hoạt động tài chính khác của Viện.

- Làm đầu mối xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Viện và các quy trình, quy định tài chính của Viện.

2.2. Công tác kế toán:

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng, nội dung công việc kế toán và theo chuẩn mực, chế độ kế toán ;

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ. Đảm bảo việc thanh toán các chính sách chế độ Nhà nước về tiền lương, các loại bảo hiểm và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác.

- Theo dõi các nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

- Lập báo cáo quyết toán theo đúng tiến độ và quy định của Nhà nước. Phân tích các báo cáo tài chính, đề xuất với Lãnh đạo Viện các giải pháp để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính của Viện. 

- Cung cấp các thông tin số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu và đề xuất các giải pháp thực hành tiết kiệm và xây dựng định mức chi tiêu để thực hiện tự chủ tài chính tại Viện.

2.3. Công tác thủ quỹ

- Thực hiện thu, chi tiền mặt đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm

- Kiểm đếm, quản lý thu, chi tồn quỹ tiền mặt chính xác và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị, để tránh trường hợp lạm thu và lạm chi, điều tiết cân đối giữa việc thu và chi sao cho cấn đối.

- Thực hiện nghiêm chỉnh định mức tồn quỹ tiền mặt của Nhà nước quy định, thực hiện việc phân bổ sử dụng sao cho phù hợp, hợp lý đối với mức quỹ chưa được sử dụng đến sau khi hoạch toán vấn đề chia. 

- Hạch toán chính xác đầy đủ các nghiệp vụ của quỹ tiền mặt, mở sổ sách, xử lý các chứng từ, ghi chép và làm báo cáo thống kê đầy đủ, cập nhật việc thu chi của quỹ tiền mặt. Tránh trường hợp thiếu hụt số tiền trong quỹ mà không có cơ sở để chứng minh về vấn đề chi tiêu.

2.4. Nhiệm vụ khác:

- Đầu mối thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và chống lãng phí của Viện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các bộ phận:

- Kế toán tổng hợp, theo dõi nguồn ngân sách thường xuyên.

- Kế toán thanh toán theo dõi nguồn thu phí, hoạt động dịch vụ, các nguồn chương trình dự án.

- Kế toán theo dõi đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa nâng cấp cơ quan.

- Kế toán theo dõi doanh thu, công nợ khách hàng, thuế.

- Theo dõi tài sản, vật tư, hóa chất.

- Thủ quỹ.

3.2. Lãnh đạo:

Thông tin liên hệ:

Phạm Thị Điệp, Trưởng phòng

Email: tckt@nifc.gov.vn

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790975
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay952
  • Đang Online39