Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

1. Chức năng:

Phòng Khoa học - Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị chuyên môn tham mưu giúp Viện trưởng trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế; Quản lý về công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, đào tạo, thông tin thư viện. Thực hiện các hoạt động về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ khoa học - công nghệ:

- Tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động khoa học công nghệ của Viện.

- Tham mưu giúp Viện trưởng khai thác, lựa chọn các đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ cấp cơ sở, cấp Bộ và cấp Nhà nước phù hợp với khả năng chuyên môn của Viện và triển khai, giám sát việc thực hiện.

- Làm đầu mối tổng hợp, soạn thảo, thuyết minh đề cương, đề xuất nhiệm vụ khoa học với các đơn vị trong và ngoài nước.

- Quản lý, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án, nhiệm vụ khoa học – công nghệ tại các đơn vị trong Viện.

- Làm đầu mối đề xuất thành lập Hội đồng liên quan đến hoạt động  khoa học – công nghệ của Viện; tổ chức các hội nghị, hội thảo về khoa học công nghệ nhằm phổ biến các thông tin khoa học.

- Làm đầu mối thực hiện một số nhiệm vụ của Chương trình Khoa học – Công nghệ .

- Tổng hợp, theo dõi đánh giá các sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong Viện. Hỗ trợ Đoàn thanh niên chuẩn bị và lựa chọn các kỹ thuật để tham gia các Hội thao kỹ thuật.

- Tham gia ban quản lý các dự án, các chương trình theo sự chỉ đạo của Viện trưởng.

2.2. Công tác đào tạo:

- Tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình đào tạo liên tục phù hợp với lĩnh vực của Viện.

- Làm đầu mối phối hợp với các phòng chức năng liên quan đề xuất, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chức năng đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện.

- Làm đầu mối tổng hợp, biên soạn và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tài liệu giảng dạy và tập huấn trong phạm vi được phân công.

- Thực hiện việc cấp chứng chỉ, giấy xác nhận, giấy chứng nhận phù hợp với quy định cho các khóa đào tạo.

- Làm đầu mối tổ chức các lớp đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ trong Viện cũng như các cán bộ trong lĩnh vực kiểm nghiệm, an toàn thực phẩm trong cả nước và các hoạt động đào tạo khác của Viện.

- Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước liên quan đến lĩnh vực được giao của Viện.

- Quản lý và theo dõi về công tác đào tạo trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ nhân sự của Viện và đánh giá chất lượng đào tạo nhân sự . Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học để các cán bộ thực hiện báo cáo tóm tắt đề tài, luận văn và các đề tài khoa học khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện;

- Tham mưu giúp Viện trưởng khai thác dịch vụ đào tạo tại Viện và đào tạo bên ngoài cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng kiểm nghiệm thực phẩm.

2.3. Công tác hợp tác quốc tế:

- Thực hiện theo quy chế Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Viện;

- Làm đầu mối xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm của Viện.

- Làm đầu mối  phối hợp với các đơn vị liên quan xây đựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Viện theo nguồn ngân sách nhà nước và trong khuôn khổ các chương trình, dự án viện trợ nước ngoài.

- Làm đầu mối tổ chức tiếp khách quốc tế của Viện. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin đối ngoại.

- Làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc với Viện.

2.4. Công tác thông tin và thư viện:

- Tham mưu cho lãnh đạo Viện về phương hướng tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, NCKH và phục vụ bạn đọc trong và ngoài Viện.

-  Xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức hoạt động thông tin - thư viện của Viện.

- Xây dựng hệ thống tra cứu, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin; Tổ chức cho các cá nhân trong Viện khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin của Viện và các nguồn tin bên ngoài.

- Cập nhật tài liệu thông tin thư Viện:

+ Lập kế hoạch và tổ chức mua sách, báo và tạp chí chuyên môn giáo trình, tài liệu tham khảo, tạp chí khoa học, cơ sở dữ liệu và các học liệu điện tử khác đáp ứng nhu cầu hoạt động của Viện;

+ Tiếp nhận, nộp lưu chiểu các ấn phẩm do Viện xuất bản, bao gồm: Sách, giáo trình, các loại hình tài liệu khác…;

+ Tiếp nhận các công trình khoa học của các cá nhân trong và ngoài Viện: Luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, Báo cáo tổng kết của các đề tài NCKH và các dự án đã được nghiệm thu, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, các tài liệu điện tử…

- Tố chức sắp xếp, lưu trữ, quản lý, bảo quản, kiểm kê sách, báo và tạp chí chuyên môn trong Thư viện và cập nhật, cung cấp các thông tin mới liên quan đến chuyên ngành kiểm nghiệm cho bạn đọc trong và ngoài Viện

- Đăng tải các ấn phẩm thông tin tóm tắt và các sản phẩm thông tin khác lên trang Website của Viện để phục vụ công tác quản lý, đào tạo và NCKH của Viện.

2.5. Công tác chỉ đạo tuyến:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về công tác chỉ đạo tuyến nhằm hỗ trợ, giúp đỡ mạng lưới kiểm nghiệm thực phẩm về thông tin, kỹ thuật và công tác quản lý, giám sát chất lượng thực phẩm.

- Hàng năm, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo tuyến tại các khu vực, tuyến tỉnh nhằm triển khai các Chỉ thị, Thông tư, Quyết định và các văn bản khác của Bộ Y tế liên quan đến chất lượng an toàn thực phẩm.

- Giám sát tình hình ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Làm đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phân tích, quản lý, cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm trên phạm vi toàn quốc.

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Viện trưởng

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các bộ phận:

- Quản lý khoa học

- Quản lý đào tạo

- Chỉ đạo tuyến

- Hợp tác quốc tế

- Thông tin thư viện

3.2. Lãnh đạo:

Thông tin liên hệ:

ThS. Tạ Thị Yến, Phụ trách phòng

Email: yentt@nifc.gov.vn

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập3962490
  • Hàng tháng3270
  • Hôm nay269
  • Đang Online3