Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

1. Chức năng:

Phòng Kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu là đơn vị tham mưu giúp Viện trưởng công tác kiểm tra Nhà nước về sản phẩm nhập khẩu; tiếp nhận mẫu thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm khác theo yêu cầu dịch vụ khách hàng và chuẩn bị mẫu sơ bộ phục vụ công tác kiểm nghiệm.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra Nhà nước sản phẩm nhập khẩu:

- Tiếp nhận, soát xét và cấp giấy đăng ký cho các hồ sơ xin đăng ký kiểm tra Nhà nước về sản phẩm nhập khẩu. Thông báo giá trị lô hàng nhập khẩu để phòng Tài chính - Kế toán thu phí theo quy định hiện hành.

- Tổ chức đi kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm nhập khẩu ở cảng hoặc tại các kho tạm giải hàng của các đơn vị đăng ký theo đúng quy định của pháp luật.

- Đề xuất các chỉ tiêu để đánh giá và tổ chức đánh giá chất lượng thực phẩm nhập khẩu phù hợp các quy định hiện hành. 

- Báo cáo Lãnh đạo Viện kịp thời khi lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu để xử lý theo quy định. Định kỳ hàng tháng trình Lãnh đạo Viện báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về công tác kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu.

- Tổ chức quản lý và lưu giữ hồ sơ đăng ký kiểm tra Nhà nước về sản phẩm nhập khẩu. Tổ chức hủy hồ sơ khi hết hạn lưu trữ theo quy định.

2.2. Hoạt động giám định:

- Tiếp nhận yêu cầu giám định của cơ quan quản lý nhà nước và hồ sơ đăng ký giám định của khách hàng.

- Xây dựng kế hoạch giám định và gửi mẫu mẫu kiểm nghiệm

- Thẩm định hồ sơ và đánh giá kết quả giám định sau khi có kết quả kiểm nghiệm

- Soạn thảo chứng thư và thông báo kết quả mẫu giám định và lưu hồ sơ giám định theo quy định

2.3. Nhận, gửi mẫu theo yêu cầu:

- Tiếp nhận các mẫu theo yêu cầu dịch vụ của khách hàng. Tư vấn các chỉ tiêu kiểm nghiệm cho khách hàng khi có yêu cầu.

- Tiếp nhận các mẫu thanh tra, ngộ độc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý và chuyển cho các đơn vị kiểm nghiệm theo quy định.

- Tổ chức phân phối kịp thời mẫu và các thông tin liên quan tới mẫu cho các đơn vị liên quan trong Viện hoặc gửi mẫu cho nhà thầu phụ (khi có yêu cầu).

- Thực hiện lấy mẫu (nếu có) theo quy định và yêu cầu của khách hàng.

- Tham gia cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước thanh tra, lấy mẫu trong nhiệm vụ được giao và khi có yêu cầu.

- Tiến hành thông báo chỉ tiêu kiểm nghiệm cho Phòng Tài chính - Kế toán thu phí theo quy định hiện hành.

2.4. Chuẩn bị mẫu sơ bộ:

- Chụp ảnh mẫu, xử lý mẫu sơ bộ (đồng nhất mẫu, cân mẫu),

- Sắp xếp mẫu, bảo quản mẫu và hồ sơ mẫu theo đúng quy định.

- Phân tích các chỉ tiêu: độ ẩm, pH, cảm quan, tỷ trọng, khối lượng trung bình viên theo quy định.

2.5. Các nhiệm vụ khác:

- Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng liên quan đến kiểm nghiệm , giám định, chứng nhận, hiệu chuẩn và theo dõi việc giải quyết khiếu nại theo quy định.

- Quản lý các tài liệu của hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025.

- Xây dựng hệ thống và áp dụng, quản lý tài liệu theo ISO 17020

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Viện trưởng

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các bộ phận:

- Kiểm tra nhà nước

- Giám định

- Tiếp nhận mẫu

- Chuẩn bị mẫu sơ bộ

3.2. Lãnh đạo:

Thông tin liên hệ:

ThS. Nguyễn Thu Hằng, Trưởng phòng

Email: ktnn@nifc.gov.vn

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4790572
  • Hàng tháng2155
  • Hôm nay556
  • Đang Online9