Nghiên cứu và phát triển

1. Chức năng:

Khoa Nghiên cứu và phát triển là đơn vị chuyên môn tham mưu giúp Viện trưởng trong công tác nghiên cứu, xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới, hiện đại và đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Kiểm nghiệm

- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng và an toàn trong sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm khác;

- Giám sát chất lượng và an toàn thực phẩm: nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối;

- Tham gia điều tra, lấy mẫu và kiểm nghiệm mẫu ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm và các mối nguy ô nhiễm khác;

- Tham gia thẩm định, đánh giá, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, dụng cụ, bộ xét nghiệm, quy trình liên quan đến kiểm nghiệm, sản xuất và chế biến đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm;

- Tham gia đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm chức năng. Phối hợp với các đơn vị khác trong nghiên cứu khoa học về kiểm nghiệm thực phẩm;

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật  và các văn bản khác liên quan đến thực phẩm, thực phẩm chức năng;

- Tham gia nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong sản xuất, chế biến sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng;

- Tham gia các chương trình, dự án khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm chức năng;

- Nghiên cứu, đánh giá tính an toàn, hiệu quả của các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng.

- Tham gia tạo mẫu chuẩn, mẫu thử nghiệm, vật liệu chuẩn, vật liệu đối chiếu, bộ xét nghiệm nhanh lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm chức năng.

2.3 Đào tạo và chỉ đạo tuyến

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến đối với hệ thống kiểm nghiệm về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ công tác, thông tin tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tham gia bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho nhân sự làm việc trong lĩnh vực kiểm nghiệm về thực phẩm, thực phẩm chức năng, tham gia đào tạo nhân sự chuyên ngành kiểm nghiệm theo nhu cầu của các cơ sở đào tạo.

2.4. Các nhiệm vụ khác

- Vận hành hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 hoặc GLP cho quá trình kiểm nghiệm và các hệ thống chất lượng khác liên quan.

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện.

- Thực hiện các hoạt động dịch vụ

3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Các bộ phận

- Nhóm nghiên cứu và phát triển phương pháp Hóa Lý

- Nhóm nghiên cứu và phát triển phương pháp Hóa Sinh

3.2. Lãnh đạo

Thông tin liên hệ:

ThS. Cao Công Khánh, Trưởng khoa

Email: khanhcc@nifc.gov.vn

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập4079143
  • Hàng tháng2315
  • Hôm nay2026
  • Đang Online27