Thiết bị đọc ELISA Multiskan FC của Thermo Scientific

Đặc điểm của thiết bị:

Được ứng dụng để thực hiện các xét nghiệm miễn dịch, enzym, độc học tế bào,…

Các bộ phận chính của thiết bị:

MultiskanTM FC

Ứng dụng:

-Phân tích các chỉ tiêu dị nguyên trong thực phẩm IgG, aflatoxin M1 …

Thiết bị đọc ELISA Multiskan FC của Thermo Scientific