THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 QCVN 4-24:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Calci cyclamat
2 QCVN 4-25:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Natri cyclamate
3 QCVN 4-26:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Calci saccharin
4 QCVN 4-27:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Kali saccharin
5 QCVN 4-28:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Natri saccharin
6 QCVN 4-29:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Sucralose
7 QCVN 4-30:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Alitam
8 QCVN 4-31:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm mui Aspartam Acesulfam
9 QCVN 4-32:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Siro Polyglycitol
10 QCVN 4-33:2020/BYT 31/12/2020 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm Siro
11 QCVN01-190:2020/BNNPTNT 09/03/2020 Quy chun k thut quc gia thc ăn chăn nuôi - Hàm lưng ti đa cho phép các ch tiêu an toàn trong thc ăn chăn nuôi và nguyên liu sn xut thc ăn thy sn
12 QCVN 3-7:2019/BYT 12/07/2019 Quy chun k thut quc gia đi vi Vitamin A đ b sung vào du thc vt
13 QCVN 01-1:2018/BYT 14/12/2018 Quy chun k thut quc gia v cht lưng nưc sch s dng cho mc đích sinh hot
14 QCVN 01-186:2017/BNNPTNT 29/12/2017 Quy chun k thut quc gia v sa tươi nguyên liu
15 QCVN 18-1:2015/BYT 01/12/2015 Quy chun k thut quc gia v cht h tr chế biến thc phm - Dung môi
16 QCVN 19-1:2015/BYT 01/12/2015 Quy chun k thut quc gia v hương liu thc phm - các cht to hương vani
17 QCVN 12-4:2015/BYT 28/10/2015 Quy chun k thut quc gia v v sinh an toàn đi vi bao bì, dng c làm bng thy tinh, gm, s và tráng men tiếp xúc trc tiếp vi thc phm
18 QCVN 11-1:2012/BYT 15/11/2012 Quy chun k thut quc gia đi vi sn phm dinh dưng công thc cho tr đến 12 tháng tui
19 QCVN 11-2:2012/BYT 15/11/2012 Quy chun k thut quc gia đi vi sn phm dinh dưng công thc vi mc đích y tế đc bit cho tr đến 12 tháng tui
20 QCVN 11-3:2012/BYT 15/11/2012 Quy chun k thut quc gia đi vi sn phm dinh dưng công thc vi mc đích ăn b sung cho tr t 6 đến 36 tháng tui
21 QCVN 11-4:2012/BYT 15/11/2012 Quy chun k thut quc gia đi vi sn phm dinh dưng chế biến t ngũ cc cho tr t 6 đến 36 tháng tui
22 QCVN 8-3:2012/BYT 01/03/2012 Quy chun k thut quc gia đi vi ô nhim vi sinh vt trong thc phm
23 QCVN 12-1:2011/BYT 30/08/2011 Quy chun k thut quc gia v v sinh an toàn đi vi bao bì, dng c bng nha tng hp tiếp xúc trc tiếp vi thc phm
24 QCVN 12-2:2011/BYT 30/08/2011 Quy chun k thut quc gia v v sinh an toàn đi vi bao bì, dng c bng cao su tiếp xúc trc tiếp vi thc phm
25 QCVN 12-3:2011/BYT 30/08/2011 Quy chun k thut quc gia v v sinh an toàn đi vi bao bì, dng c bng kim loi tiếp xúc trc tiếp vi thc phm
26 QCVN 9-2:2011/BYT 30/05/2011 Quy chun k thut quc gia v thc phm b sung vi cht dinh dưng
27 QCVN 8-1:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia đi vi gii hn ô nhim đc t vi nm trong thc phm
28 QCVN 8-2:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia đi vi gii hn ô nhim kim loi nng trong thc phm
29 QCVN 9-1:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v mui ăn b sung Iod
30 QCVN 10:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia vi nưc đá dùng lin
31 QCVN 4-18:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - chế phm tinh bt
32 QCVN 4-19:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - enzyme
33 QCVN 4-20:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht làm bóng
34 QCVN 4-21:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht làm dày
35 QCVN 4-22:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht nhũ hóa
36 QCVN 4-23:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht to bt
37 QCVN 3-5:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia đi vi các cht đưc s dng đ b sung Magnesi vào thc phm
38 QCVN 4-18:2010/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Nhóm chế phm tinh bt
39 QCVN 4-19:2010/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Enzym
40 QCVN 3-6:2011/BYT 13/01/2011 Quy chun k thut quc gia đi vi các cht đưc s dng đ b sung Iod vào thc phm
41 QCVN 4-15:2010/BYT 22/12/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht x lý bt
42 QCVN 4-16:2010/BYT 22/12/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht đn
43 QCVN 4-17:2010/BYT 22/12/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht khí đy
44 QCVN 4-14:2010/BYT 22/12/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht to phc kim loi
45 QCVN 6-3:2010/BYT 22/12/2010 Quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm đ ung có cn
46 QCVN 5-5:2010/BYT 18/11/2010 Quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm sa lên men
47 QCVN 6-1:2010/BYT 02/06/2010 Quy chun k thut quc gia đi vi nưc khoáng thiên nhiên và nưc ung đóng chai
48 QCVN 6-2:2010/BYT 02/06/2010 Quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm đ ung không cn
49 QCVN 5-1:2010/BYT 02/06/2010 Quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm sa dng lng
50 QCVN 5-2:2010/BYT 02/06/2010 Quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm sa dng bt
51 QCVN 5-3:2010/BYT 02/06/2010 Quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm phomat
52 QCVN 5-4:2010/BYT 02/06/2010 Quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm cht béo t sa
53 QCVN 3-1:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v các cht đưc b sung km vào thc phm
54 QCVN 3-2:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v Acid Folic đưc s dng đ b sung vào thc phm
55 QCVN 3-3:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v các cht đưc s dng đ b sung st vào thc phm
56 QCVN 3-4:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v các cht đưc s dng đ b sung Calci vào thc phm
57 QCVN 4-1:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht điu v
58 QCVN 4-2:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht làm m
59 QCVN 4-3:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht to xp
60 QCVN 4-4:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht chng đông vón
61 QCVN 4-5:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht gi màu
62 QCVN 4-6:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht chng oxy hóa
63 QCVN 4-7:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Yêu cu k thut đi vi cht chng to bt
64 QCVN 4-8:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht ngt tng hp
65 QCVN 4-9:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht làm rn chc
66 QCVN 4-10:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Phm màu
67 QCVN 4-11:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht điu chnh đ Acid
68 QCVN 4-12:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht bo qun
69 QCVN 4-13:2010/BYT 20/05/2010 Quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - Cht n đnh
70 QCVN 01:2009/BYT 17/06/2009 Quy chun k thut quc gia v cht lưng nưc ăn ung
71 QCVN 02:2009/BYT 17/06/2009 Quy chun k thut quc gia v cht lưng nưc sinh hot