Hệ thống GC-FID của Shimadzu

he-thong-gc-fid-cua-shimadzu

Hệ thống sắc ký khí với detector ion hóa ngọn lửa là thiết bị bền bỉ, có phổ phân tích rộng, khoảng tuyến tính rất dài

Hệ thống GC-FID gồm các bộ phận sau:

  • Máy sắc ký khí GC-17A gồm lò cột, cổng tiêm mẫu.
  • Detector FID.
  • Bộ tiêm mẫu tự động AOC 20i.
  • Máy sinh khí Hydro.
  • Máy sinh khí Nitơ.

Một số ứng dụng trên thiết bị GC-MS Polaris Q của khoa ĐHDN

  • Phân tích các chỉ tiêu độc trong rượu: methanol, aldehyde, rượu bậc cao…
  • Phân tích thôi nhiễm một số hợp chất hữu cơ từ bao bì;