Hệ thống GC-MS/MS TSQ 9000 của ThermoFisher Scientific

Hệ thống GC-MS/MS TSQ 9000 Thermo được kết hợp giữa máy sắc ký khí Ultra Trace GC 1310 và đầu dò khối phổ ba tứ cực TSQ 9000  có khả năng phân tích định lượng nhiều loại hợp chất hữu cơ trong các nền mẫu khác nhau với độ nhạy và độ chính xác cao.

Hệ thống GC-MS/MS gồm các bộ phận sau

- Máy sắc ký khí Trace 1310 gồm lò cột, cổng tiêm mẫu SSL và PTV.

- Máy khối phổ ba tứ cực TSQ 9000

- Bộ tiêm mẫu tự động Triplus RSH

Một số ứng dụng trên thiết bị GC-MS/MS TSQ 9000 của Viện

- Phân tích các chỉ tiêu đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ, nhóm cúc tổng hợp, nhóm lân hữu cơ, nhóm cacbamat,…trong thực phẩm, thực phẩm bổ sung và nước.

- Phân tích các hợp chất PAHs, PCBs, POPs trong thực phẩm và nước

- Phân tích thôi nhiễm một số hợp chất hữu cơ từ bao bì chứa đựng thực phẩm;

- Phân tích Dioxin/furan trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi