Hệ thống sắc ký Ion Dionex ICS 5000

Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia được trang bị hệ thống sắc ký ion Dionex ICS 5000 (Thermo) nhằm đáp ứng yêu cầu phân tích các anion, cation và nhiều hợp chất hữu cơ khác trong các nền mẫu nước và thực phẩm.

Với khả năng phân tích đa dạng nền mẫu, khoảng nồng độ chất cần phân tích rộng (từ vết - ppb, ppm - đến đa lượng) và độ chọn lọc cao, độ chính xác cao. Đồng thời, phương pháp sắc ký ion cũng sử dụng rất ít các dung môi, hóa chất độc hại ảnh hưởng đến môi trường.

Các ứng dụng được khai thác chủ yếu ở Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia hiện nay như:

- Phân tích các ion trong nước,thực phẩm, nước thải ( Na, Ca, K, Mg, NH4+, F-, Cl-, SO42-, NO2-, NO3-, PO43-, ClO2-, ClO3-, Br-, BrO3-).

- Phân tích các hợp chất Polyphosphate (Di, tripolyphosphate, pyro phosphate, hexametaphosphate), các acid hữu cơ (Citric, Lactic, Propionic, Oxalic, Butyric, Formic) trong thực phẩm.

- Phân tích các hợp chất oligosacharide, polysaccharide trong thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.