Hệ thống sắc ký khí GC-FID/ECD của thermo Scientific

Đặc điểm của thiết bị:

Hệ thống sắc ký khí với detector ion hóa ngọn lửa là thiết bị bền bỉ, có phổ phân tích rộng, khoảng tuyến tính dài

Các bộ phận chính của thiết bị:

-Máy sắc ký khí GC-1310 gồm lò cột, cổng tiêm mẫu.

-Detector FID.

-Bộ tiêm mẫu tự động AOC 20i.

-Máy sinh khí Hydro.

Ứng dụng:

-Phân tích các chỉ tiêu độc trong rượu: methanol, aldehyde, rượu bậc cao…

Hệ thống sắc ký khí  GC-FID/ECD của thermo Scientific