Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC-MS Polaris Q của thermo Scientific

Đặc điểm của thiết bị:

Hệ thống này có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa học trong nhiều nền mẫu phức tạp.

Các bộ phận chính của thiết bị:

- Ultra Trace GC

- Detector MS

- Tiêm mẫu tự động

Ứng dụng:

- Phân tích chỉ tiêu cholesterol, phytosterol và các hợp chất hữu cơ trong bao bì

Hệ thống sắc ký khí khối phổ GC-MS Polaris Q của thermo Scientific