Hệ thống sắc ký khí khối phổ hai lần GC-MS/MS Agilent

Đặc điểm của thiết bị:

Hệ thống này có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa học trong nhiều nền mẫu phức tạp.

Các bộ phận chính của thiết bị:

- GC7890A

- MS7000B

- Bộ tiêm mẫu tự động CTC Pal

Ứng dụng:

- Phân tích PAHs

- Phân tích Nitrosamines

- Phân tích MCPD và các dẫn xuất

- Phân tích các hợp chất bay hơi và bền nhiệt trong thực phẩm, bao bì

Hệ thống sắc ký khí khối phổ hai lần GC-MS/MS Agilent