Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đầu dò ba tứ cực (MODEL: SCIEX Triple TM Quad 6500+)

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực LC-MS/MS Sciex Triple Quad 6500+ được kết hợp giữa hệ thống sắc ký lỏng Exion LC và đầu dò khối phổ ba tứ cực AB Sciex 6500+ QQQ. Hệ thống này có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa học trong nhiều nền mẫu phức tạp.

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực LC-MS/MS Sciex Triple Quad 6500

Ứng dụng:

- Phân tích đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, các chất kích thích tăng trưởng thực vật, thuốc diệt nấm, diệt cỏ…         

-Phân tích đa dư lượng kháng sinh các nhóm Phenicols, Tetracyclines, Macrolides, Sulfonamides, Quinolones,…

- Phân tích dư lượng các hormone: beta agonists, steroids,…

- Phân tích các độc tố vi nấm, độc chất tự nhiên (amatoxin, alkaloid…)