Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực LC-MS/MS SCIEX Triple TM Quad 5500

Đặc điểm của thiết bị:

Hệ thống này có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa học trong nhiều nền mẫu phức tạp.

Các bộ phận chính của thiết bị:

- LC 20AD

- AB Sciex 5500

- Tiêm mẫu tự động

Ứng dụng:

- Phân tích các độc tố vi nấm, độc chất tự nhiên (amatoxin, alkaloid…)

- Phân tích dị  nguyên

- Phân tích định lượng chất trộn trái phép trong TPBVSK

- Phân tích chất lượng trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

- Phân tích chất ô nhiễm trong thực phẩm, môi trường

Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ ba tứ cực LC-MS/MS SCIEX Triple TM Quad 5500