Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn

 

STT Mã chất chuẩn Tên chất chuẩn Giá Trạng thái
1 CRM.11.21.31 Lysine 500,000 Sẵn có
2 CRM.11.21.32 Piperin 500,000 Sẵn có
3 CRM.11.21.33 Taurine 500,000 Sẵn có
4 CRM.11.21.34 Theanine 1,000,000 Sẵn có
5 CRM.11.21.35 Methionine 500,000 Sẵn có
6 CRM.11.21.36 Arginine 500,000 Sẵn có
7 CRM.11.21.37 Threonine 500,000 Sẵn có
8 CRM.11.21.38 Tryptophan 500,000 Sẵn có
9 CRM.11.21.39 2’-Fucosyllactose 500,000 Sẵn có
10 CRM.11.21.40 Thiamin hydrochloride (Vitamin B1) 500,000 Sẵn có
11 CRM.11.21.41 Riboflavin (Vitamin B2) 500,000 Sẵn có
12 CRM.11.21.42 Niacinamide (Vitamin B3) 500,000 Sẵn có
13 CRM.11.21.43 D-Calcium Pantothenate (Vitamin B5) 500,000 Sẵn có
14 CRM.11.21.44 Folic acid (Vitamin B9) 1,000,000 Sẵn có
15 CRM.11.21.45 Biotin (Vitamin B7/Vitamin H) 1,000,000 Sẵn có
16 CRM.11.21.46 DL-alpha-Tocopherol acetate (Vitamin E) 500,000 Sẵn có
17 CRM.11.21.47 Caffeine anhydrous 200,000 Sẵn có
18 CRM.11.20.01 B1 (Thiamin mononitrate), B2 (Riboflavin), B6 (Pyridoxine hydrochloride) 1,000,000 Sẵn có
19 NIFC.RM.06.22.02 Alphalipoic acid 1,250,000 Sẵn có
20 NIFC.RM.06.22.03 pH, Nitơ tổng, Nitơ acid amin, Nitơ focmon, Nitơ ammoniac, NaCl, Ure, độ acid 1,150,000 Sẵn có
21 NIFC.RM.06.22.04 Natri benzoate và Kali sorbat 1,250,000 Sẵn có
22 CRM.04.21.01 Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Tổng số Coliform 3,500,000 Sẵn có
23 CRM.04.21.01 Tổng số vi sinh vật hiếu khí, Tổng số Coliform, Escherichia coli 4,000,000 Sẵn có
24 CRM.04.21.01 Tổng số vi sinh vật hiếu khí 3,000,000 Sẵn có
25 CRM.07.21.04 Listeria monocytogenes 3,000,000 Hết hàng
26 CRM.08.20.03 Clostridium perfringens 3,500,000 Hết hàng
27 CRM.10.20.04 Staphylococci dương tính coagulase 3,000,000 Hết hàng
28 CRM.02.21.00 Salmonella spp. 3,500,000 Hết hàng
29 CRM.07.21.03 Tổng số nấm men-mốc, Bacillus cereus 4,000,000 Hết hàng
30 CRM.07.21.04 Listeria monocytogenes, Enterobacteriaceae 4,000,000 Hết hàng
31 CRM.12.20.05 D-Glucose (Dextrose) anhydrous (Glucose) 300,000 Sẵn có
32 CRM.12.20.06 D-Fructose (Fructose) 500,000 Sẵn có
33 CRM.12.20.07 Lactose monohydrate (Lactose) 500,000 Sẵn có
34 CRM.12.20.08 Sorbitol 800,000 Sẵn có
35 CRM.11.21.05 Sodium cyclamate 500,000 Sẵn có
36 CRM.11.21.06 Acesulfame K 500,000 Sẵn có
37 CRM.11.21.07 Sodium Saccharin Anhydrous 500,000 Sẵn có
38 CRM.11.21.08 Aspartame 500,000 Sẵn có
39 CRM.11.21.09 Sunset Yellow 500,000 Sẵn có
40 CRM.11.21.10 Tartrazine 500,000 Sẵn có
41 CRM.11.21.11 Brilliant Blue 500,000 Sẵn có
42 CRM.11.21.12 Sodium Benzoate 500,000 Sẵn có
43 CRM.11.21.13 Potassium Sorbate 500,000 Sẵn có
44 CRM.11.21.14 Chì (Pb) 200,000 Sẵn có
45 CRM.11.21.15 Cadmium (Cd) 200,000 Sẵn có
46 CRM.11.21.16 Arsenic (As) 200,000 Sẵn có
47 CRM.11.21.17 Mercury (Hg) 200,000 Sẵn có
48 CRM.11.21.18 Tin (Sn) 200,000 Sẵn có
49 CRM.11.21.19 Potassium (K) 200,000 Sẵn có
50 CRM.11.21.20 Sodium (Na) 200,000 Sẵn có
51 CRM.11.21.21 Calcium (Ca) 200,000 Sẵn có
52 CRM.11.21.22 Magnesium (Mg) 200,000 Sẵn có
53 CRM.11.21.23 Phosphate (P) 200,000 Sẵn có
54 CRM.11.21.24 Hesperidin 1,000,000 Sẵn có
55 CRM.11.21.25 Alpha Lipoic acid 500,000 Sẵn có
56 CRM.11.21.26 Coenzyme Q10 500,000 Sẵn có
57 CRM.11.21.27 Citicoline 500,000 Sẵn có
58 CRM.11.21.28 Cystine 500,000 Sẵn có
59 CRM.11.21.29 Glutathione 500,000 Sẵn có
60 CRM.03.22.02 Đồng (Cu) 200,000 Sẵn có
61 CRM.03.22.03 Kẽm (Zn) 200,000 Sẵn có
62 CRM.03.22.04 Manganese (Mn) 200,000 Sẵn có
63 CRM.05.21.02 Escherichia coli, Salmonella spp. 4,000,000 Hết hàng
64 NIFC.RM.09.22.05 Clorua, Florua, Sunphat, Amoni 1,300,000 Sẵn có
65 CRM.03.22.01 Sắt (Fe) 200,000 Sẵn có
66 CRM.11.20.02 Kim loại nặng (Pb, Cd, As, Hg) 1,000,000 Sẵn có
67 NIFC.RM.09.22.06 Bromua 1,300,000 Sẵn có
68 AZ001-200MG Azithromycin 0 Sẵn có
69 FE001-200MG Fenbendazole 0 Sẵn có
70 CRM.11.21.52 Enrofloxacin 300,000 Sẵn có
71 CRM.11.21.54 Oxytetracycline dihydrate 300,000 Sẵn có
72 CRM.11.21.55 Dexamethasone Acetate 299,999 Sẵn có
73 CRM.11.21.56 Diclofenac Sodium 300,000 Sẵn có
74 CRM.11.21.57 Ketoprofen 300,000 Sẵn có
75 CRM.11.21.58 Meloxicam 300,000 Sẵn có
76 CRM.11.21.59 Paracetamol 300,000 Sẵn có
77 CRM.11.21.60 Phenylbutazone 300,000 Sẵn có
78 EN001-250MG Enrofloxacin 0 Sẵn có
79 OX001-250MG Oxytetracycline dihydate 0 Sẵn có
80 AM001-200MG Amoxicillin trihydrate 0 Sẵn có
81 AM002-200MG Ampicillin trihydrate 0 Sẵn có
82 CH002-200MG Chlortetracycline hydrochloride 0 Sẵn có
83 DO001-200MG Doxycycline hydrate 0 Sẵn có
84 FL001-200MG Florfenicol 0 Sẵn có
85 LI001-200MG Lincomycin hydrochloride 0 Sẵn có
86 AL001-200MG Albendazole 0 Sẵn có
87 TH003-200MG Thiamphenicol 0 Sẵn có
88 NIFC.RM.06.22.01 Glucose, tổng glucose, Fructose 1,250,000 Sẵn có